regisztráció
Magyarmelo, álláshirdetés, álláskeresés, munkalehetőség

Általános szerződési feltételek - Hirdetés feladási szabályok

A www.magyarmelo.hu szolgáltatásainak igénybevételének általános feltételei a
Babenyecz-Derecskei Mónika Aliz
(a továbbiakban: Szolgáltató)
és az Ön (továbbiakban Felhasználó)
közötti szerződése az alábbi feltételekkel:

A regisztrációval Ön kifejezi egyetértését a szerződésben feltüntetett betartandó feltételekkel. Amennyiben valamely rendelkezéssel nem ért egyet, ne regisztráljon az oldalon, és ne vegye igénybe a szolgáltatást!

1.) A szerződés tárgya

A Szolgáltató olyan internetes weboldalt üzemeltet, ahol különböző tematikákba a Felhasználó álláshirdetéseket olvashat ingyenesen.

Ha a Felhasználó munkaadó, akkor álláshirdetéseket tölthet fel az online űrlapon keresztül díjazás ellenében, melynek részletei ide kattintva olvashatók. Felhasználó kijelenti, hogy előzőleg tájékozódott a szolgáltatásról, tartalmi irányelvekről, szabályzatról és azokat megfelelőnek találta, elfogadta.

2.) A szerződés létrejötte, a szolgáltatás aktiválása

Azzal, hogy a Felhasználó kitöltötte az online regisztrációs oldalunkat, visszavonhatatlanul elfogadta a Szolgáltatási szerződésünket.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztráció során megadott adatait ellenőrizni, és amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy az adatok valódisága nem ellenőrizhető, a Szolgáltató megtagadhatja a regisztrációt, a szerződés elfogadását.

A Szolgáltató minden esetben értesítést küld a Felhasználó részére a regisztráció elfogadásáról, vagy visszautasításáról.

3.) Általános rendelkezések:
3.1.) A hirdetésekben nem szerepelhet:

 • Pornográf vagy felnőtteknek szóló tartalom
 • Erőszakos tartalom
 • Rasszista vagy bármilyen egyén, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom
 • Erős vulgarizmusok
 • Hacker-, illetve crackertartalom
 • Tiltott kábítószerek és kábítószer-fogyasztáshoz kötődő eszközökkel kapcsolatos tartalom
 • Sör vagy tömény alkohol értékesítése
 • Dohányáru és kapcsolódó áruk értékesítése
 • Receptköteles gyógyszerek értékesítése
 • Fegyverek vagy lőszer (pl. lőfegyverek, lőfegyver-alkatrészek, rohamkések, kábítópuskák) értékesítése
 • Iparművészeti vagy egyéb áruk másolatainak vagy hamisítványainak értékesítése
 • Iskolai dolgozatok, főiskolai vagy egyetemi munkák értékesítése vagy terjesztése
 • Olyan programokkal kapcsolatos tartalom, amelyek hirdetésekre vagy ajánlatokra kattintó, keresést végrehajtó, webhelyeken böngésző vagy e-maileket olvasó felhasználóknak biztosítanak jövedelmet
 • Bármilyen egyéb olyan tartalom, amely törvénybe ütközik, törvénybe ütköző tevékenységet támogat vagy népszerűsít, vagy sérti mások törvényes jogait
 • 3.2.) A hirdetés publikálást elutasítjuk, ha

 • nincs megjelölve a munkavégzés helye.

 • jelentkezni egy másik weboldalon lehet.

 • nincs feltüntetve a jelentkezés módja.

 • nincs feltüntetve, hogy milyen munkáról van szó.

 • 4.) Jogok és kötelezettségek
  A Felhasználók jogai és kötelezettségei:

 • Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

 • Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele.

 • Felhasználónak joga feliratkozni hírleveleinkre, és azokról bármikor leiratkozhat. A leiratkozást megteheti a következő lehetőségek egyikén:

  • minden hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva,

  • jelezheti a szolgáltatónak ezt telefonon a +36-20/328.50.58- as telefonszámon,

  • jelezheti a magyarmelo@magyarmelo.hu e-mail címen,

  • vagy jelezheti postai úton a 6087 Dunavecse Tátra u. 11. címen.

  A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

 • A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

 • A Szolgáltató jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje.

 • A www.magyarmelo.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a www.magyarmelo.hu által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog a Babenyecz-Derecskei Mónika Alizt illeti.

 • A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

 • A Szolgáltató arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

 • Az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A www.magyarmelo.hu a legnépszerűbb böngészők (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) legfrissebb változatának használatát támogatja.

 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye.

 • A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

 • 5.) Felelősség kizárása

  5.1.) A www.magyarmelo.hu oldalain elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját terheli a felelősség. A www.magyarmelo.hu üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a www.magyarmelo.hu oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik a www.magyarmelo.hu oldalain elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is.

  5.2.) A www.magyarmelo.hu nem vállal felelősséget:

 • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;

 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;

 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;

 • felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;

 • a rendszer használatából adódó károkért,

 • bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A www.magyarmelo.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

 • 6.) Vegyes rendelkezések

  A jelen szerződés teljes egészében üzleti titoknak minősül, így annak bármely részletét, illetve a szerződéssel valamint annak teljesítésével kapcsolatos mindennemű információt bármelyik fél kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatja bármilyen harmadik fél tudomására, ide nem értve a jogszabály által kötelezővé tett vagy valamely hatóság, illetve bíróság által előírt adatszolgáltatást. Amennyiben a jelen titoktartási kötelezettséget bármelyik fél megszegi, úgy a polgári jog szabályai szerint a másik Felet kártalanítani köteles. A titoktartási kötelezettség a szerződés hatályának megszűnését követő 10 évig áll fenn.

  Amennyiben jelen megállapodás valamely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, ez a megállapodás egészének érvényességét nem érinti. Ilyen esetben a felek kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy jelen megállapodásban szabályozott célkitűzéseiket teljesítsék.

  A jelen szerződés teljesítése során a szerződő felek jognyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni, mely postai úton, e-mailben vagy faxon történt továbbítást jelent a szerződésben meghatározott címekre, illetve azon címekre, melyekről szerződő felek a szerződés tartama alatt tájékoztatják egymást. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket egymás közt békés úton kísérlik meg rendezni.

  A szerződés megkötésének nyelve a magyar nyelv.

  Utolsó módosítás: 2016. szeptember 07.  Kiemelt partnerünk: